Международный арбитражный суд

Контакты

Тошкент шаҳри, Шайхонтохур тумани

Беруни кўчаси 3 - уй.

Инд:.100021 Факс:. (71) 239-44-01

Тел:. (71) 239-44-02; (95)-170-02-12

г. Ташкент, Шайхантахурский район

улица Беруни дом № 3. (cпорт комплекс-ЖАР)

Инд:.100021 Факс:. (71) 239-44-01

Тел:. (71) 239-44-02; (95)-170-02-12

3 Beruni street,

Shaikhontokhur dist., Tashkent, 100021

tel:. (71) 239-44-02; (95)-170-02-12

Fax:. (71) 239-44-01